Vår miljöpolicy

För oss är det viktigt att ha en helhetssyn på produkternas livscykel gällande miljö, där vi ska hushålla med resurser, förebygga föroreningar och åstadkomma ständiga förbättringar. Målet för vårt miljöarbete är att begränsa den negativa miljöpåverkan, och det ska vi uppfylla genom att:

  • I den egna organisationen skapa insikt, kunskap och förståelse för miljöfrågor.
  • Vårt miljöarbete är väl integrerat med verksamheten och dess strategiska mål.
  • Använda oss av material, resurser och byggmetod som har en låg miljöpåverkan.
  • Uppfylla lagar, förordningar och branschregler.
  • Alltid arbeta för att uppfylla kundens och övriga intressenters krav, behov och förväntningar gällande miljö.
  • Säkerställa att våra miljökrav på leverantörer efterlevs.
  • Transporter som sker i verksamheten ska vara energi- och resurseffektiva.
  • Minska våra avfallsmängder och begränsa materialspill i våra processer och hos våra leverantörer.
  • Vid produktutveckling kombinera låg miljöbelastning med design, kundkrav och ekonomi.