Integritetspolicy kund:
villkor för behandling av personuppgifter

I enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR), som från och med den 25 maj 2018 gäller som regelverk för behandling av personuppgifter. Förordningen gäller inom hela EU och omfattar insamling, behandling och lagring av personuppgifter oavsett format eller sammanhang.

Denna integritetspolicy beskriver Flex Groups insamling, lagring och behandling av personuppgifter och gäller när du samarbetar med oss eller på annat sätt är i kontakt med oss.

 1. Ändamål och personuppgifter
  Företagen inom Flex Group AB samlar in och behandlar enbart sådana personuppgifter som behövs för vår relation med dig som kund och/eller intressent, utifrån ändamål förknippade med verksamheten (se 1.1 – 1.3 nedan). Om ändamålet inte längre är relevant eller om den lagliga grunden för behandlingen upphör, avslutas behandlingen och personuppgiften raderas.

  1. 1.1 Skicka ut marknadsföringsmaterial, såsom nyhetsbrev och annan information om vår organisation och våra aktiviteter: Ändamålet med behandlingen är marknadsföringsåtgärder och laglig grund för behandlingen är berättigat intresse och samtycke.
  2. 1.2 Svara på inkomna förfrågningar: Namn, telefonnummer, e-mail och annan information insamlad genom den inkomna förfrågan. Ändamålet med behandlingen är att kunna svara på affärsförfrågningar och kunna ingå potentiella affärsförbindelser. Laglig grund för behandlingen är ingående/fullgörande av avtal, berättigat intresse samt samtycke.
  3. 1.3 Administration av projekt: Kontaktuppgifter till kontaktperson och liknande för ändamålet nödvändiga uppgifter. Ändamålet med behandlingen är att kunna ingå avtal med kunder samt att kunna administrera och hantera kundavtal och projekt som ett företag inom Flex Group ingått i. Laglig grund för behandlingen är fullgörande av avtal, fullgörande av rättslig förpliktelse samt samtycke.
 2. Kund
  Med kund avses här den eller de kontaktpersoner hos de företag som företaget inom Flex Group interagerar med eller har ingått avtal med. I detta begrepp ingår även anställda hos företag som Flex Group har kontakt med eller samarbetar med och som företaget inom Flex Group innehar personuppgifter om.
 3. Lagring, lagringsperiod och gallring
  De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom EU/EES. Vi sparar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt utifrån ändamålen med personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter om kunder sparas enligt gällande lagstiftning i 7 år. För de intressenter som är delaktiga i en affärsprocess men som inte blir kunder i ett företag inom Flex Group sparas personuppgifter i 7 år. Personuppgifter kan komma att sparas ytterligare tid om det krävs enligt lagstiftning eller för att skydda oss mot eller göra gällande ett rättsligt anspråk.
 4. Kundens rättigheter när dennes personuppgifter behandlas
  Du som kund har rätt att begära ett utdrag med dina personuppgifter och har även rätt att begära rättelse av felaktiga/ofullständiga uppgifter, eller radering av dina personuppgifter i den mån en radering är möjlig i förhållande till förhandlingar eller avtal mellan dig och företaget inom Flex Group. Vidare kan du som kund i vissa fall invända mot behandling som sker av dina personuppgifter samt begära begränsning av behandling av dina personuppgifter. Som kund kan du när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda dina personuppgifter till marknadsföringsändamål. Om du som kund gör någon av dina rättigheter gällande, har du rätt att få svar från företaget inom Flex Group inom 30 dagar från att begäran inkommit. Du som kund har alltid rätt att vända dig till Datainspektionen om du har frågor om eller klagomål på Flex Groups behandling av dina personuppgifter.
 5. Personuppgiftsansvarig
  Flex Interior Systems AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt ovan. Flex är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556453-3015 och har sitt säte på Boställsvägen 1, 702 27 Örebro.
  Om du har frågor angående vår hantering av dina personuppgifter, kontakta oss på gdpr@flex.se.

  1. 5.1 Personuppgiftsbiträde
   För att kunna erbjuda våra tjänster, exempelvis att skicka ut nyhetsbrev, behöver vi i vissa fall dela dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde, det vill säga ett företag som behandlar informationen för vår räkning. Informationen behandlas då i enlighet med våra instruktioner och enligt de ändamål för vilka vi har samlat in informationen, och personuppgiftsbiträdet garanterar genom avtal säkerheten för de uppgifter som de behandlar.
 6. Uppdateringar av Integritetspolicy och villkor för behandling av personuppgifter
  Denna Integritetspolicy kan komma att uppdateras. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida.