Vår kvalitetspolicy

Lindström Undertak skall alltid leverera produkter och tjänster som överensstämmer med ingångna avtal. Vi ser alltid till att följa lagar och förordningar.

Varje anställd skall vara delaktig och ta ansvar för kvalitén gentemot våra kunder.

I alla aktiviteter som äger rum inom och runt bolaget förekommer kvalitetsärenden av olika grad. Därav följer att alla i vår organisation har ett ansvar för kvalitetsarbetet. För att skapa engagemang och förståelse för detta synsätt skall alla i vår organisation löpande utbildas dels i vårt ledningssystem dels i kvalitetsfrågornas betydelse på ett mera övergripande plan. På samma sätt har våra leverantörers kvalitetsarbete en stor påverkan på vår kvalité och hur vi uppfattas uppfylla våra kvalitetskrav mot kunder. Stor vikt skall därför läggas på att säkerställa att våra leverantörer lever upp till våra och våra kunders krav på god kvalité.

Det ska vi uppfylla genom att:

  • Alltid arbeta för att uppfylla kundens och övriga intressenters krav, behov och förväntningar.
  • Varje anställd skall ha kunskap samt de hjälpmedel som erfordras för att kunna utföra ett felfritt arbete.
  • Ständigt arbeta för förbättringar och aldrig acceptera fel.
  • Om fel ändå uppkommer, ska dessa åtgärdas omedelbart. Eventuella korrigerande åtgärder implementeras och följs upp genom vårt kvalitetsarbete.
  • Lindström Undertaks kvalitetskrav skall i tillämpliga delar överföras, kontrolleras och gälla även för våra leverantörer.
  • Ledningssystemet är väl integrerat med verksamheten och dess strategiska mål.
  • Våra kvalitetsmål skall vara tydliga, successivt kontrolleras och förnyas samt vara kända av alla i organisationen.
  • Alla delar av ledningssystemet skall granskas, förbättras och förnyas kontinuerligt.